เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ coconews.in.th คือ เว็บไซต์ฝึกปฏิบัติงานข่าวในรูปแบบสื่อออนไลน์ และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 206441 Electronics Publishing (สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์) 
มีการดำเนินการจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 14 จัดทำโดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ทุกแง่มุม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
ภายใต้สโลแกนว่า “COCONEWS ลานความคิด ตามติดทุกเหตุการณ์”


     

 


 

กองบรรณาธิการ

                                                                    ธนธร วุฒิมานานนท์            บรรณาธิการบริหาร

                                                                    วิญญุรัตน์ สุธีรวัฒนานนท์     รองบรรณาธิการบริหารและเหรัญญิก

                                                                    ภูวนัย ดวงสุภา                 บรรณาธิการฝ่ายข่าว

                                                                    จุฑามาศ สุรัตน์สัญญา         รองบรรณาธิการฝ่ายข่าว

                                                                    อัญชิสา เทพบัวทอง            บรรณาธิการฝ่ายการตลาด

                                                                    ปรารถนา ผันผ่อน              รองบรรณาธิการฝ่ายการตลาด

                                                                    ธิดามาศ เขียวเหลือ             บรรณาธิการฝ่ายกราฟิก

                                                                    ธนวัต แสนเสริฐ                รองบรรณาธิการฝ่ายกราฟิก

                                                                    ขัตติยา พัสนันต์                บรรณาธิการฝ่ายเทคนิค

                                                                    ดนิตา จีนกลั่น                  รองบรรณาธิการฝ่ายเทคนิค

 

                                                  โต๊ะข่าวการบริหารจัดการ               โต๊ะข่าวการศึกษา                  โต๊ะข่าวศิลปะและวัฒนธรรม

                                                 ธันยพร แสงทอง                   ณัฐสินันท์ บัวหนอง               ชนิษฐา เสถียรทิพย์

                                                 สุกัญญา เอี่ยมละออง              อัยยวี รุทธ์รวี                      กรชินันท์ จันทร์เอี่ยม

 

                                              โต๊ะข่าวเทคโนโลยี                        โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ                  โต๊ะข่าวชุมชน

                                                 อภิพร อัศวจิตตานนท์               อัญญา สุภาสาคร                กัญญ์วรา ฉัตรทอง

                                                 นวลศิริ คชพันธ์                     ณฐอร สมพงษ์                   สุจิรา ศรีอินทร์

 

                                                                                          โต๊ะข่าวกีฬา

                                                                                       คำนวณ หาญประสพ

                                                                                       ปวเรศ บุญมาก

 

                                                   ฝ่าย Online                       ฝ่าย Content Marketing             ฝ่าย Road Show

                                                 อริสรา ฟ้าคุ้ม                      ณัฎธิณี พร้าเพรียง                 ธนภัทร ประมวลธน

                                                 ชุติมณฑน์ เอี่ยมอุปถัมป์           พิชชาดา สุขสมบูรณ์                บุษยา เบียดนอก

                                                 ปุณยวีร์ สุขสมบูรณ์               มานิตา คำเพ็ญ                     ผกามาศ หมายเจริญ

                                                                                                                            มาริษา ศรีอัศวประเสริฐ

 

                                                 ฝ่ายอินโฟกราฟิก                       ฝ่ายวิดีโอกราฟิก                     ฝ่ายภาพประกอบข่าว

                                                 จันทิมา ฉุยฉาย                      ธนกร อยู่ยืน                        นัทมล กองแก้ว

                                                 พัณณิตา ใหญ่ยิ่ง                   รัชชานนท์ สำเริงเรือง              กานต์ธิดา อุดง

 

                                                                                       ฝ่ายเทคนิค

                                                                                       อวิกา เกตุโพธิ์ทอง

                                                                                       ธัญชนก มาฤดี

                                                                                       ณัฐชญา ตุลาธาร


  สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

 

                       

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation