Twitter

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งกล่องร้องทุกข์เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ธรรมมาภิบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแก้โครงสร้างขององค์กรและการปฏิบัติงานภายใน 18 พฤศจิกายน นี้

          จากกรณีที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษานั้น ล่าสุด รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ได้มอบหมายให้สภาพนักงานเปิดรับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาธรรมมาภิบาล โดยให้บุคลากร คณาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในการหาทางออกให้กับมหาวิทยาลัยในการที่จะกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติโดยเร็ว ซึ่งทางสภาพนักงานได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นไว้ที่สำนักงานอธิการบดีชั้น 2 และอีกช่องทางหนึ่งคือการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

          นางภรนิษฐ์ อธิชจีราวัชร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะสมาชิกสภาสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ทางสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดให้มีการตั้งกล่องร้องเรียนธรรมาภิบาล เพื่อเปิดรับความคิดเห็นของบุคลากร คณาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ซึ่งทางสภาพนักงานจะรวบรวมข้อมูลทุกช่องทางนำเสนอต่อ ร.ศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งคำร้องที่พบจากการสำรวจขณะที่ยังไม่ปิดรับความคิดเห็น เรื่องที่พบมากที่สุดคือ การปฏิบัติงาน รองลงมาคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม และการแก้ไขกฎข้อระเบียบ

          นางภรนิษฐ์ กล่าวด้วยว่า กรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดยมาตรา 44 นั้นทางตนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานใหม่ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายใน และในฝ่ายของสายสนับสนุนก็ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงมีการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลแล้วเสนอต่อผู้บริหารในการหาแนวแก้ไขต่อไป

          ด้าน นายสรร กลิ่นวิชิต รองประธานสภาพนักงาน มหาวิยาลัยบูรพา คนที่ 1 กล่าวว่า สภาพนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการระดมความคิดเห็น ซึ่งสภาพนักงานจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณาจารย์และกลุ่มสนับสนุน ซึ่งตนอยู่ในกลุ่มสนับสนุน มีหน้าที่จัดการประชุมเพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย การเติบโต ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและอาชีพ ภายหลังจากการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากบุคลากรแล้วจะมีการนำข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมดนี้ไปจัดพิมพ์ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมในการเสนอผู้บริหารให้ครบทุกประเด็น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์และความยุติธรรมมากที่สุด

          พนักงานรายหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยกับทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ว่า การที่สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังความเห็นนั้น ตนเห็นด้วยเพราะถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายและทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งยังได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง ซึ่งในส่วนนี้สภาพนักงานจะมีหน้าที่ในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลปัญหาทั้งหมดของผู้ร้องทุกข์ไปเสนอต่อที่ประชุม เพราะเป็นตัวแทนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และสำหรับผู้ที่เขียนร้องทุกข์ไปนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กร การประเมินงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็จะต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสภาพนักงานเพื่อให้กระตุ้นปัญหาให้ได้รับการแก้ไข ซึ่งผลสรุปจากที่ประชุมว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ให้เป็นไปในทิศทางใดนั้นตัวบุคลากรไม่สามารถติดตามได้ แต่จะเป็นหน้าที่ของทางสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพาเช่นเดียวกันที่จะติดตามเรื่องต่างๆ และนำมาชี้แจงให้ทราบ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการ และการรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลให้สำเร็จหรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ ต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมต่อไป แต่ส่วนตัวนั้นไม่ได้แสดงความคิดเห็นหรือกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนใดๆ ไป เนื่องจากที่ผ่านมาก็ไม่เห็นปัญหาต่างๆ ที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข

Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492