Twitter

นิสิตม.บูรพา เผยได้รับผลกระทบจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า โดยเฉพาะพื้นที่หอพัก เจ้าหน้าที่เผยนิสิตโปรดเข้าใจ เนื่องจากมีการใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บางสถานที่และบางเวลาความเร็วอินเตอร์เน็ตต่ำ คาดอนาคตปรับปรุงให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้งาน

          จากปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำในมหาวิทยาลัยบูรพา ทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้เร่งปรับปรุงแก้ไข และจัดทำแบบสอบถามในการสำรวจความพึงพอใจของจุดให้บริการ Wi-Fi ที่ได้ปรับปรุงใหม่ และสำรวจจุดที่ผู้ใช้งานอยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มจุดให้บริการ Wi-Fi จากผลการสำรวจความพึงพอใจในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย(Wi-Fi) จัดทำโดยมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ด้านความเร็วของเครือข่าย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.51 อยู่ในระดับดี ด้านความสะดวกของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.59 ในระดับดี และด้านความเสถียรของระบบเครือข่าย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.19 ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งขัดกับผลสำรวจที่หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวออนไลน์ได้ลงพื้นที่จัดอันดับ 10 จุดอับสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ระดับสัญญาณไวไฟภายในมหาวิทยาลัยมีระดับไม่เท่ากันในทุกพื้นที่ ยิ่งระดับสัญญาณไวไฟติดลบมาก พื้นที่นั้นจะมีสัญญาณไวไฟความเร็วต่ำ แต่ปัจจุบันมีนิสิตบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าในบางพื้นที่

         นางสาวชลธิชา มีเนตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า Wi-Fi ในมหาวิทยาลัยบางครั้งสามารถใช้งานได้ดี แต่บ่อยครั้งที่ช้าและไม่ค่อยเสถียรนัก ซึ่งมีผลต่อการใช้งาน ตนคิดว่าพื้นที่ที่เคยใช้งานและมีปัญหามากคือ ชั้น 9 ตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มักมีปัญหาต่อไม่ค่อยได้และอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย และตึกกระแสชั้น 6 เช่นเดียวกัน ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi จึงอยากให้เพิ่มตรงจุดนั้น และจากที่เคยพักอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย พบว่าอินเทอร์เน็ตหอในมีปัญหามาก ไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งตนได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงาน และไม่สามารถที่จะออกไปนั่งที่ร้านอินเทอร์เน็ตได้เพราะดึกแล้ว จึงอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ได้ปรับปรุงให้พื้นที่ดังกล่าว ให้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ และปรับปรุงคุณภาพของอินเทอร์เน็ตไร้สายให้มีความเสถียรมากขึ้นจะเป็นผลดีต่อนิสิต

         นางสาวสมธร หริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนพักอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งอินเทอร์เน็ตในหอพักจะมีสายแลนในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในช่วงแรกที่เพิ่งเข้าใช้งานจะเร็วมาก แต่ช่วงกลางคืนจะใช้ไม่ค่อยได้ บางครั้งต่อบางเครื่องได้ แต่ต่ออีกเครื่องไม่ได้ ตนได้ไปแจ้งเรื่องนี้และมีผู้ดูแลมาจัดการให้ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สัญญาณยังคงใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วน Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยนั้นตนไม่ค่อยได้ใช้งาน เนื่องจากต่อไม่ค่อยติด ไม่สามารถใช้งานได้จึงเลือกที่จะไม่ใช้

         นายสยาม ศรีพั่ว หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น สายสัญญาณระบบใยแก้วนำแสง ระหว่างโซน ระหว่างอาคาร และจุดทางเชื่อมของแต่ละอาคาร ซึ่งไม่ได้รับผิดชอบในระบบเครือข่ายภายในของอาคารหรือส่วนงาน และการให้บริการผู้ใช้งานภายในส่วนงานส่วนใหญ่จะให้บริการโดยส่วนงานนั้น ๆ ยกเว้นพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ห้องประชุมสัมมนา หรือห้องสมุดคณะ ที่สำนักคอมพิวเตอร์จะขอเข้าร่วมให้บริการ Wi-Fi ด้วย

         หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ กล่าวด้วยว่า ส่วนปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตภายในหอพักส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้ตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ให้ถูกต้องก่อนนำไปเชื่อมต่อใช้งานภายในหอพัก ซึ่งนอกจากจะใช้งานไม่ได้แล้ว ยังส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานรายอื่นภายในหอพักด้วย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับหอพักนิสิตได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตใหม่นำอุปกรณ์เราเตอร์ไปตั้งค่าที่สำนักคอมพิวเตอร์ ก่อนนำมาใช้งานภายในหอพัก พบว่าจำนวนอุปกรณ์ที่รบกวนผู้ใช้งานรายอื่นภายในหอพักมีจำนวนลดลง ทำให้ภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของหอพักดีขึ้น

          "ขณะนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Access Switch) ทดแทนอุปกรณ์อุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ 44 รายการ และติดตั้งจุด Wi-Fi (หลังจากติดไปแล้ว 200 จุด) และปรับขยายแบนด์วิธอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย จากเดิม 2 Gbps ให้เป็น 3 Gbps เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 เพื่อให้รองรับปริมาณความต้องการการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปริมาณการใช้งานในปัจจุบันใกล้เต็มช่องแบนด์วิธแล้ว สำหรับประเด็นจุดอับสัญญาญ 10 จุดที่ได้นำเสนอไปนั้น อยากให้ระบุให้ชัดเจนว่าบริเวณไหนที่อับสัญญาณ เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางปรับแก้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายไร้สายด้วยการนำเทคโนโลยี WPA2.0 มาใช้ควบคู่กับการให้บริการ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่มีชื่อว่า "Buu-WiFi" โดยเข้าระบบเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว แต่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทั้งมหาวิทยาลัย” นายสยาม กล่าว

 

อ่านต่อเพิ่มเติม 10 จุดอับสัญญาณwifi

 

 

 

Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492 Notice: Undefined property: stdClass::$cmc_cat in /home/coconews/domains/coconews.in.th/public_html/modules/mod_junewsultra/helper/com_content.php on line 492