นิสิตเอกจีนได้รับผลกระทบตามบทเรียนไม่ทัน ด้านอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ชี้ สาเหตุขึ้นอยู่กับทักษะพื้นฐานภาษาจีนของแต่ละคน บางส่วนจบมาไม่ตรงสาย แนะ นิสิตควรมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น

 

หลังจากที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่โดยจัดให้นิสิตได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง พบว่า นิสิตปี 1 ได้รับผลกระทบ เนื่องจากนิสิตบางส่วนมีทักษะพื้นฐานด้านภาษาจีนที่ไม่แข็งแรงพอ ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนในชั้นเรียน

 

อาจารย์ดารณี มณีลาภ อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ โดยการให้นิสิตได้เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา พบว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่สาเหตุที่ทำให้นิสิตบางส่วนเรียนไม่ทันตามบทเรียนคาดว่าน่าจะมาจากผู้เรียนมากกว่า เนื่องจากนิสิตบางส่วนจบการศึกษาระดับมัธยมมาจากสายคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ส่วนเด็กสายภาษา สูตรภาษาจีนช่วงมัธยมศึกษา จะไม่เน้นการใช้ไวยากรณ์ แต่จะเรียนทางด้านคำศัพท์มากกว่าเนื่องจากเป็นวิชาเรียนเสริม แต่ในระดับอุดมศึกษาจะเรียนเป็นวิชาเอก ซึ่งเน้นพื้นฐานการใช้ภาษาจีนในทุกด้าน ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง ซึ่งหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามีความเชื่อมโยงกันเพียงแต่มีระดับที่แตกต่างกันเท่านั้น

 

อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวต่อไปว่า ทางด้านหลักสูตรภาษาจีนปัจจุบัน มีการปรับหลักสูตรอยู่ตลอดเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาจีนในสำนักงานหรือภาษาจีนในโรงงาน เป็นต้น สำหรับนิสิตบางส่วนที่ยังปรับตัวไม่ทันตามบทเรียน ควรมีการปรับตัวทางการศึกษาให้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะเตรียมตัวให้ตนเองสามารถเรียนบทเรียนภาษาจีนไปพร้อม ๆ กับเพื่อนร่วมเอกได้

 

พิมพกานต์ นันตะโรหิต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนจบมัธยมศึกษามาจากสายภาษาจีน แต่เมื่อมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีหลักสูตรยากขึ้นจากเดิมแบบก้าวกระโดดและไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เรียนมาจากระดับมัธยมศึกษา ส่งผลให้เรียนตามเพื่อนไม่ทัน เนื่องจากตนเรียนภาษาจีนกับอาจารย์คนไทยมาตลอด แต่เมื่อเข้ามาเรียนระดับอุดมศึกษาในปีแรกต้องเรียนกับอาจารย์ชาวจีน ทำให้ตนรู้สึกว่าปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งพื้นฐานทางด้านภาษาของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงทำให้เกิดความเครียดมากพอสมควร

 

เทวิกา ทองธรรมชาติ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนมีปัญหาด้านการสื่อสารและเรื่องคำศัพท์ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำศัพท์ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคนจีนจะแปลความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาจีน ทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากตนเองสามารถฟังและพูดภาษาจีนได้ดีในระดับหนึ่ง จึงไม่พบในปัญหาด้านอื่น ๆ แต่เพื่อนร่วมชั้นบางคนไม่มีพื้นฐาน ส่งผลกระทบให้ไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดได้

 

เทวิกา กล่าวต่ออีกว่า บทเรียนในหนังสือปัจจุบันมีเนื้อหาเยอะ แต่ตนเองสามารถปรับตัวและทำความเข้าใจบทเรียนได้ ด้านหนังสือเรียนภาษาจีนมักมีคำศัพท์ที่เป็นทางการมากเกินไป ซึ่งอันที่จริงแล้วตนพบว่าชาวจีนส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้มีการนำคำศัพท์เหล่านั้นมาใช้พูดคุยหรือสื่อสารกันในชีวิตประจำวันมากนัก

 

วรัทยา สละอวยพร ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในระดับมัธยมศึกษาตนไม่ได้จบมาจากสายภาษาจีนโดยตรงทำให้มีปัญหาด้านการฟังและปัญหาในเรื่องหลักไวยากรณ์ เพราะอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบันเป็นคนจีน ทำให้ตนไม่เข้าใจเมื่ออาจารย์อธิบายคำศัพท์เป็นภาษาจีน ตนรู้สึกว่าอาจารย์คนไทยจะสามารถอธิบายได้ชัดเจนกว่า แต่ตนชอบฟังสำเนียงจากอาจารย์คนจีนผู้เป็นเจ้าของภาษา

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation