จากผลการสำรวจผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่บางคณะมีคะแนนค่อนข้างต่ำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แนะแนวทางการพัฒนาบัณฑิต จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากผู้จ้างงานบัณฑิต

 

 

จากสำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 เรื่อง ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี พบว่า 5 อันดับ คณะที่ได้รับคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจค่อนไปทางน้อยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ตามลำดับ ได้แก่ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 3.72 2. วิทยาลัยนานาชาติ ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 3.76 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 3.85 4. คณะวิทยาการสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 3.85 และ 5. คณะเภสัชศาสตร์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 3.88  จากเกณฑ์ 8 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ด้านความพึงพอใจ ด้านภาพรวม โดยคะแนนเต็มแต่ละด้านอยู่ที่เต็ม 5 คะแนน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ถึงแม้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทางคณะพยาบาลศาสตร์จะอยู่ใน 5 อันดับสุดท้าย แต่ตัวเลขค่าเฉลี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จะพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการเข้าไปเก็บข้อมูลว่าหมวดใดบ้าง ที่ส่งผลทำให้บัณฑิตได้ผลค่าเฉลี่ยน้อย อย่างเช่น หมวดคุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตได้ค่าเฉลี่ย 4 เต็ม 5 คะแนน เพราะฉะนั้น จึงถือว่าบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง แต่หมวดที่เราคิดว่าต่ำคือหมวดทางด้านความรู้ บัณฑิตได้ค่าเฉลี่ย 3.6 คะแนน  บัณฑิตที่เพิ่งเข้าไปทำงานแน่นอนว่ายังมีประสบการณ์การทำงานที่น้อย สายวิชาชีพพยาบาล แม้ว่าจะเรียนเป็นระยะเวลา 4 ปี แต่จากประสบการณ์ที่ได้จากการปฎิบัติงานจริง อาจแตกต่างจากประสบการณ์ที่ได้เรียนมา 

 

ผศ.ดร.พรชัย กล่าวอีกว่า ในด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46 คะแนน ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ก็ต้องพยายามพัฒนายิ่งขึ้น ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บัณฑิตได้ค่าเฉลี่ยกว่า 3.78 คะแนน อาจจะเป็นจุดเด่น ซึ่งเป็นลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการในเรื่องของการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ส่วนการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 คะแนน คะแนนค่าเฉลี่ยหมวดนี้มีเกณฑ์ที่ต่ำ ดังนั้นทางคณะจึงต้องพยายามที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทางคณะพยาบาลศาสตร์จะคอยทำการเปรียบเทียบและตรวจสอบว่าคะแนนค่าเฉลี่ยในหมวดไหนที่มีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เพื่อจะนำไปพัฒนาให้บัณฑิตของเรามีคุณภาพเพิ่มขึ้น

 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คะแนนค่าเฉลี่ยที่ได้ไม่ส่งผลต่อการรับเข้าของนิสิตในปี 2562 เนื่องจากสายวิชาชีพพยาบาล กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน วิชาชีพทางด้านพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ยังคงขาดแคลนอยู่ โดยคุณลักษณะของการผลิตบัณฑิตไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้มาก เหมือนกับคณะอื่น ๆ เนื่องจากอาชีพพยาบาล มีสภาวิชาชีพในการควบคุมดูแลอยู่ เพราะฉะนั้นทางคณะพยาบาล ต้องมีจำนวนนิสิตต่อจำนวนของอาจารย์ที่มีความเหมาะสม และไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

 

 รูปภาพ วิทยาลัยนานาชาติ

อาจารย์ศุภรัตน์ คำภีระ อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อย พบว่าอาจส่งผลกระทบกับนิสิตรุ่นต่อไป หากบัณฑิตปีก่อนหน้าทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร บัณฑิตอาจมีความประพฤติไม่เหมาะสม  หรือบัณฑิตบางส่วน เข้าไปทำงานในหน่วยงานด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แล้วจึงออกจากหน่วยงาน เพื่อไปทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เนื่องจากบัณฑิตมีความต้องการที่จะปรับตัว และยกระดับการศึกษาของตนเอง

                 

อาจารย์ศุภรัตน์ กล่าวอีกว่า ปัญหาข้างต้นเหล่านี้ อาจส่งผลทำให้ นิสิตจากคณะนานาชาติที่กำลังจะจบการศึกษาออกไป มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังส่งผล ทำให้หน่วยงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อบัณฑิตรุ่นต่อไป เนื่องจากการรับเข้าทำงานของแต่ละหน่วยงานต้องมีการเตรียมการหลายประการ ทั้งทางด้านหน้าที่การทำงาน ประกันสังคม รวมไปถึงข้อมูลและเอกสาร

                 

อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวต่อว่า ภาพรวมของอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีทุกวันนี้ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งเชื่อว่าทุกหลักสูตรมีคุณภาพทั้งหมด แต่เพราะขึ้นอยู่กับบริบทของสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมที่เเตกต่างกัน ทำให้บัณฑิตมีความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน โดยทางคณะนานาชาติจะทำการปรับหลักสูตรอยู่ตลอด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและการแข่งขันในยุคปัจจุบัน

                 

อาจารย์ชยานนท์ ชูตานนท์ อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใช้จากหน่วยงานต่ำ บริบทขึ้นอยู่กับตัวของบัณฑิตแต่ละบุคคลว่ามีพฤติกรรมเป็นอย่างไร ส่วนทางด้านสังคมของการทำงานปัจจุบัน จากสภาพแวดล้อมพบว่ามีความรู้สึกกดดัน และมีการเปรียบเทียบ ทั้งเรื่องความสามารถในการทำงาน รวมไปถึงระดับคุณวุฒิของบุคลากร อาจส่งผลทำให้บัณฑิตทำผลงานออกมาได้ไม่ดี เมื่อต้องรับมือกับการแข่งขันที่สูงในที่ทำงาน ทำให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีความตั้งใจที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอกตามลำดับ

                

อาจารย์ชยานนท์ กล่าวต่อว่า ทางคณะนานาชาติจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรทุก 5 ปี ซึ่งทางบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปทำงาน ควรมีการฝึกฝนและปฏิบัติงานเป็นประจำ  เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการทำงาน และสามารถปฏิบัติต่อหน่วยงานได้จริง บัณฑิตต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการทำงานทางด้านการแก้ไขปัญหา โดยมีความเชื่อมั่นว่าทุกหลักสูตรมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงและเชื่อมโยงกัน              

นันทพร คุ้มสวน บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคณะพยาบาล ตนมีความเห็นว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลอาการเจ็บป่วยของผู้คน ทำให้การทำงานมีความกดดันที่สูง ปัญหาจากการทำงานในสายอาชีพส่วนใหญ่พบว่า จากกรณีที่มีผู้ป่วยเข้ามาทำการรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ตารางเวรงานค่อนข้างแน่น พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบให้ร่างกายอ่อนเพลีย และส่งผลทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ   

            

นันทพร กล่าวต่อว่า การทำงานช่วงแรกตนรู้สึกกดดันกับการทำงานมาก เพราะตนมีความถนัดเพียงด้านหลักการและทฤษฎีมากกว่าการปฎิบัติงาน แต่ต่อมาได้เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น เนื่องจากหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถาม หรือปรึกษาพี่ที่ร่วมงานได้ตลอด ซึ่งพี่จะคอยให้คำแนะนำในงานบางส่วนที่ไม่เข้าใจ ทำให้ตนรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้การทำงานมากเพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีเพื่อนร่วมงานอัธยาศัยดี โดยปัจจุบันตนไม่รู้สึกกดดันกับการทำงาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้     

          

สุนิสา เสถียรยุทร บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อคณะพยาบาล สาเหตุน่าจะเกิดจากทางคณะพยาบาลได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่น้อยจนเกินไป ส่งผลทำให้บัณฑิตมีความอดทนที่ต่ำ และไม่อดทนต่อการทำงานที่ใช้ระยะเวลานาน 

   

สุนิสา กล่าวอีกว่า หากคำนึงถึงการทำงานทางด้านวิชาชีพพยาบาล พบว่าจะมีความสุขในการทำงานน้อย เพราะระบบของการทำงานมีความกดดันที่ค่อนข้างสูง สำหรับตนเชื่อว่า ถ้าเป็นผู้ที่ชอบทำงานทางสายวิชาชีพพยาบาลจริง ๆ จะมีความสุขในการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะจะรู้สึกยินดีและประทับใจ เมื่อได้ทำงานที่ได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย หากสถานที่ทำงาน มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี อาจส่งผลทำให้มีความสุขกับการทำงาน

 

ศุภนิดา พรหมเต็ม บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ความพึงพอใจของหน่วยงาน ประกอบไปด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งสภาพสังคม สภาพแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ภายในองค์กร ทางวิทยาลัยนานาชาติควรปรับเรื่องของกฎระเบียบ ส่วนตัวมีความเห็นว่าทางระบบการศึกษาอยู่ในระดับที่ดี เพียงแต่ทางวิทยาลัยนานาชาติ อาจมีนิสิตบางส่วนที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งทำให้ส่งผลต่อความพึงพอใจของหน่วยงาน ส่วนทางด้านการเรียนการสอน นิสิตยุคนี้ ถือว่ามีความมุ่งมั่นในการตั้งใจเรียนลดลง รวมไปถึงพฤติกรรมความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอน โดยน่าจะอยู่ที่แต่ละตัวบุคคล ถ้าหากนิสิตมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียน สามารถส่งผลให้นิสิตมีประสิทธิภาพต่อการทำงาน

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation