รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 เผย 18 คณะที่จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ ทำให้นิสิตได้รับความรู้ที่ไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ฯคาด เกิดจากเกณฑ์การรับเข้าของสกอ. ด้านอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ยันคณะตนมีจำนวนอาจารย์เพียงพอ

 

จากการสำรวจรายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ พบว่า มี 18 คณะที่จำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิต ดังนี้ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, คณะดนตรีและการแสดง, คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, คณะโลจิสติกส์, คณะวิทยาการสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, สถาบันภาษา และ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 

 

พัทธนัย เสาะแสวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า สาเหตุที่มีปัญหาจำนวนสัดส่วนอาจารย์ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเกณฑ์การรับเข้าที่มีการกำหนดคุณสมบัติหลายด้านซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสาขาวิชา  โดยแต่ละเกณฑ์นั้นต้องเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เช่น เกณฑ์ทางด้านภาษา  และต้องจบปริญญาเอกเท่านั้น  ส่งผลให้จำนวนผู้ที่มาสมัครเป็นอาจารย์น้อย  ทำให้จำนวนอาจารย์ในบางสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับจำนวนนิสิต  

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กล่าวต่อว่า แต่ปัญหาเหล่านี้น่าจะบรรเทาหรือหมดไป  ในอีกประมาณ 2-3 ปี จะมีจำนวนอาจารย์ต่อสัดส่วนนิสิตที่เพียงพอ เนื่องจาก  สกอ.มีนโยบายเข้มงวดในการกำหนดให้แต่ละหลักสูตร  รับนิสิตเท่าที่จำนวนของอาจารย์ที่สังกัดตนมี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.กำหนดตามค่านิสิตเต็มเวลา (Full time Equivalent of Students) : FTES) หมายถึง อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชาหรือกลุ่มวิชาเต็มเวลาโดยคิดตามการปฏิบัติงานสอนให้กับนิสิต  และหลายคณะมีการเพิ่มรับเข้าอาจารย์ให้เพียงพอต่อจำนวนนิสิต  กอปรกับ  จำนวนประชากรลดลง  ทำให้จำนวนผู้เรียนลดลงตามและกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย  ส่งผลให้จำนวนอาจารย์จะสอดคล้องกับจำนวนนิสิตนั่นเอง

 

อาจารย์วัฒนพร จตุรานนท์ อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากมุมมองของตน คณะศึกษาศาสตร์มีจำนวนคณาจารย์เพียงพอต่อจำนวนนิสิต แต่มีแนวโน้มจำนวนนิสิตของทางคณะลดลง คาดว่าได้รับผลกระทบมาจากอัตราการเกิดที่น้อยลง  ดังนั้นทางคณะศึกษาศาสตร์จึงเปิดสาขารายวิชาน้อยลง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนิสิตในปัจจุบัน

 

อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ มีการกำหนดและควบคุมจากทางคุรุสภาให้มีการจำกัดจำนวนนิสิต 30 คน ต่อห้องเรียน เพื่อให้อาจารย์สามารถสอนนิสิตอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่หากไปสอนต่างคณะจะมีจำนวนนิสิต 45 คน ต่อห้องเรียน อาจมีจำนวนนิสิตเยอะเกินไป  ทำให้จัดกิจกรรมทางความรู้ค่อนข้างลำบากและใช้เวลานาน

 

ทัตตเดช ป้อมสูง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เรื่องอาจารย์ไม่เพียงพอต่อสัดส่วนนิสิต ปัญหามาจากระบบลงทะเบียนเรียนของทางวิทยาลัยนานาชาติที่ให้นิสิตจัดตารางเรียนด้วยตนเอง ทำให้มีบางรายวิชานิสิตลงทะเบียนไม่ทันจึงต้องรอเรียนใหม่ในเทอมต่อไป ส่งผลให้เกิดการเรียนร่วมกันของแต่ละชั้นปีจนที่นั่งเรียนในรายวิชานั้นมีจำนวนมากกว่าปกติ

 

ทัตตเดช กล่าวต่อว่า อีกปัญหาหนึ่งทางด้านการลงทะเบียนคือ มีนิสิตบางส่วนที่ทำการลงทะเบียนแล้ว แต่อาจารย์ในรายวิชาปรับเปลี่ยนเวลาสอน ทำให้มีปัญหาที่นิสิตต้องปรับตารางเรียนใหม่ แต่ระบบไม่เปิดตามเวลาที่แจ้งไว้ทำให้บางวิชาลงทะเบียนไม่ทัน อีกอย่างคือ ปัญหาเรื่องหนังสือเรียน วิทยาลัยนานาชาติเป็นหลักสูตรที่เหมาจ่ายค่าเทอมรวมกับค่าหนังสือ แต่พบว่ามีจำนวนหนังสือไม่เพียงพอต่อนิสิต ต้องรอเป็นระยะเวลานานกว่าหลายเดือนถึงจะได้หนังสือเรียน

 

นราพร ทับอุไร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จำนวนอาจารย์แต่ละรายวิชายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้แต่ละรายวิชามีจำนวนนิสิตอัดแน่นมากเกินไป เบื้องต้น ควรมีการรับอาจารย์เข้ามาสอนเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนของนิสิตในคณะ สามารถกระจายความรู้อย่างทั่วถึง

 

กานต์เทพ แสงสว่าง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ปัญหาจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนิสิต จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่าบางรายวิชามีจำนวนนิสิตในห้องเรียนมากเกินไป อาจส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนที่ไม่ทั่วถึง ทางคณะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้อาจารย์ของแต่ละภาควิชาเพียงพอต่อความต้องการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาที่สอนโดยตรง

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation