จากข้อมูลสถิติการคลอดจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 6 จังหวัดสูงสุดที่มีการคลอดของวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-19 ปี ในปี 2560 ได้แก่ จังหวัดนครนายก มีอัตราการคลอดอยู่ที่ร้อยละ 63.9 ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร้อยละ 59.2 , จังหวัดชลบุรีร้อยละ 57.6 , จังหวัดระยองร้อยละ 56.5 , จังหวัดสมุทรสาครร้อยละ 56.3 และจังหวัดตากร้อยละ 55 แต่ถ้าหากคิดเป็นจำนวนคนแล้วจะพบว่า จังหวัดชลบุรีมีจำนวนคลอดของวัยรุ่นอยู่ที่ 2,633 คน จังหวัดระยองอยู่ที่ 1,274 คน จังหวัดตากอยู่ที่ 1,141 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่ 970 คน จังหวัดสมุทรสาครอยู่ที่ 932 คน และจังหวัดนครนายกอยู่ที่ 475 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงมาก และจากข้อมูล สถิติการคลอดของวัยรุ่นในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ที่คลอดทั้งหมดจำนวน 40 คนต่อปี

 

จากข้อมูลสถิติดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ในวัยรุ่น ทั้งเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ความรู้ในการคุมกำเนิด ทั้งนี้คลินิกเพื่อนใจวัยใส ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ ให้มีกลไกประสานการทำงานระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีทักษะการคุยเรื่องเพศกับลูก ตลอดจนส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศ จนสามารถเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศกับลูกได้ ให้มีกลไกสนับสนุนให้สถานศึกษาสอนเรื่องทักษะชีวิต และเพศวิถีศึกษารอบด้าน ให้มีการรณรงค์สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และควรจัดให้มีหน่วยบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation