จากประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลของนิสิตทุกระดับการศึกษา ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2561 โดยประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พบว่า ในขั้นตอนการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นนั้น นิสิตต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและให้รวบรวมหลักฐานเพื่อมาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายในวันที่ประกาศกำหนด

 

นอกจากนี้ได้มีการกำหนดวงเงินประกันอุบัติเหตุที่บริษัทให้ความคุ้มครองไว้ในแต่ละกรณี โดยกรณีอุบัติเหตุทั่วไป จะช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากเป็นอุบัติร้ายแรงถึงชีวิต จะให้เงินช่วยเหลือในวงเงิน 200,000 บาท โดยมีข้อยกเว้นว่า การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยธรรมดา ,อาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากผู้เอาประกันอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราสารเสพติด, การฆ่าตัวตาย, การได้รับเชื้อโรค, การแท้งลูก, อาหารเป็นพิษ, การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท และภัยการก่อการร้าย

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation