จากสถิติการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี พบว่าจังหวัดชลบุรีกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเมื่อพิจารณาจากรายได้ของผู้สูงอายุ ในปี 2555 - 2560 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพาญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นภาระทั้งต่อตนเองและครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวในจังหวัดชลบุรีกลับมีแนวโน้มลดลง และในปีที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 184,547 คน โดยแบ่งออกเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้จำนวน 141,337 คน และผู้สูงอายุที่มีรายได้จำนวน 43,210 คน

 

ทางภาครัฐได้ร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ โดยประเภทงานที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ คือ การทำงานแบบมีนายจ้าง เช่น งานบริการ และงานพื้นฐานในอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร เป็นต้น การรับงานไปทำที่บ้าน เช่น อาชีพที่ใช้ความสามารถด้านการฝีมือ เป็นต้น และ อาชีพอิสระ เช่น ที่ปรึกษา อาจารย์ งานบริการด้านสาธารณสุขและกฎหมาย งานบริหาร การบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ ลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คือ งานที่ทำไม่เต็มเวลาและงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการทำงานได้

 

ที่มา  สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation