ปัญหาที่จอดไม่เพียงพอของคณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทำให้นิสิตต้องจอดบนทางเท้าและริมถนน ทั้งผิดวินัยและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

จากการลงพื้นที่สำรวจที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่าคณะที่มีปัญหาเรื่องการจอดรถบนทางเท้าที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีพื้นที่ให้จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 170 ที่ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประมาณ 50 ที่ แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนรถที่นิสิตนำมา ส่งผลให้มีรถจักรยานยนต์ของนิสิตจอดบนทางเท้าและริมฟุตบาทเป็นอุปสรรคต่อรถที่สัญจรไปมาบนท้องถนน

 

พงศธร ตันฮะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประสบปัญหา กล่าวว่า ด้วยสถานที่จอดรถของนิสิตเป็นเป็นบริเวณหน้าอาคารสหศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และคณะโลจิสติกส์) ซึ่งไม่เพียงพอต่อนิสิตจำนวนมาก จนต้องนำรถไปจอดที่ลานจอดรถของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงอยากให้มีการจัดการจัดสรรพื้นที่จอดให้รองรับจำนวนรถของนิสิตทั้ง 3 คณะ

 

รูปภาพ ที่จอดรถหน้าอาคารสหกิจศึกษา ฝั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

รัตน์ติมา วรรณศิริ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประสบปัญหากล่าวว่า พื้นที่จอดรถไม่เคยพอ ยิ่งเห็นปัญหาได้ชัดเจนเมื่อตึก QS1 เปิดใช้ฝั่งอาคารเรียนรวม ทำให้นิสิตต่างคณะมาเรียนเพิ่มขึ้น แต่ที่จอดรถยังเท่าเดิม ปัญหาที่พบคือต้องจอดรถซ้อนติดกัน ถ้าที่จอดรถเต็มทั้ง 2 ฝั่งก็ต้องนำรถไปจอดบนฟุตบาทฝั่งคณะศิลปะกรรม 3 บางครั้งตนเข้าเรียนสายเพราะหาที่จอดรถไม่ได้

 

รัตน์ติมา กล่าวเสริมอีกว่า การที่นิสิตจอดรถจักรยานยนต์ริมฟุตบาทอาจเป็นเพราะพื้นที่จอดรถตรงกลางตัวอิฐปูพื้นถูกรากไม้ดันขึ้นมาจนไม่สามารถนำรถเข้าไปจอดในจุดนั้นได้

           

บงกชพร ศรีเทพ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประสบปัญหาพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอ เผยว่า ที่จอดรถสำหรับคณะศึกษาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนรถที่นิสิตนำมาและยังมีคณะอื่นที่เข้ามาเรียนที่ตึกทำให้จำนวนรถที่นิสิตนำมาจอดยิ่งเพิ่มขึ้น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณะบดีประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาพื้นที่จอดรถคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ทางคณะได้เล็งประเด็นปัญหาการจอดริมฟุตบาทติดถนน ริมทางโค้งหรือบนทางเท้าเช่นเดียวกัน ซึ่งยืนยันว่าเป็นพื้นที่ห้ามจอด แต่นิสิตจำนวนหนึ่งยังนำรถจักรยานยนต์ไปจอด สืบเนื่องจากการเปิดฝั่งอาคารเรียนรวมทำให้ปริมาณรถจักรยานยนต์ที่เป็นของนิสิตมีจำนวนมากบวกกับช่วงเวลาเร่งด่วน พื้นที่จอดรถมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งอาจไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

 

รศ.ดร.สฎายุ กล่าวเสริมอีกว่า ทางคณะไม่ได้ปล่อยละเลยแต่อย่างใด โดยในเบื้องต้นมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาจัดการดูแลตั้งกรวยและอำนวยคความสะดวก ในด้านการเพิ่มพื้นที่จอดจักรยานยนต์นั้นยังไม่สามารถจัดสรรได้เพราะต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้าออกและปลอดภัยต่อนิสิต ส่วนทางปัญหาของพื้นที่จอดเป็นหลุมเป็นบ่อ รากไม้ดันอิฐขึ้นมาจนรถไม่สามารถจอดได้นั้น ทางคณะได้ทำการแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยให้จัดการปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะดำเนินการในช่วงปิดเทอมนี้ ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการแก้ไขในหลายจุดและซ่อมแซมเป็นระยะๆ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นเรื่องการจัดสรรพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ว่า ต้องยอมรับว่านิสิตส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ มากกว่ารถยนต์และทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีพื้นที่ให้นิสิตจอดรถจักรยานยนต์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมหาวิทยาลัยแทบจะไม่มีพื้นที่ในการจัดสรรที่จอดรถ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของทางมหาวิทยาลัยในขณะนี้แต่ละคณะเริ่มมีการให้นิสิตนำรถจักรยานยนต์เข้าไปจอดได้บ้าง

 

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงเรื่องของรถสวัสดิการ (รถเหลือง) ให้เพียงพอและตอบสนองความต้องการของนิสิตในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพยายามดำเนินการอยู่ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง การจราจร พฤติกรรมของนิสิต จากการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ อาจเปลี่ยนมาใช้การเดิน หรือรถจักรยานแทน

 

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของเรื่องความผิดทางวินัย การจะเอาผิดทางวินัยของนิสิตต้องดูว่ามหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่จอดรถหรือยัง หากทางมหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรพื้นที่จอดรถให้ แต่นิสิตไม่ปฏิบัติตาม นั่นถือว่าผิดวินัย และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

           

สมบูรณ์ โนสี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ที่จอดรถบนทางเท้าเดิมทีทางคณะไม่อนุญาตให้นิสิตนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอด แต่ทางคณะไม่มีพื้นที่เพียงพอให้นิสิตจอดรถจึงอนุโลมให้นิสิตสามารถนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาจอดบนทางเท้าได้จนลามไปถึงบนถนนริมฟุตบาท 

        

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation