รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ชี้ กองกิจการให้สิทธิ์องค์การนิสิตและสโมสรนิสิตดูแลจัดสรรงบประมาณชมรม โดยให้สภานิสิตคอยตรวจสอบดูแล ด้านเลขานุการองค์การนิสิต เผยงบแต่ละชมรมขึ้นอยู่กับจำนวนนิสิตปี 1 ที่เข้าชมรมในปีนั้น

 

จากกรณีจำนวนนิสิตเข้าศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ลดลงในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยจำนวนนิสิตใหม่ระดับปริญาตรีปี 2561 มีจำนวน 7,054 คน, ปี 2560 มีจำนวน 6,703 คน, ปี 2559 มีจำนวน 9,611 คน และปี 2558 มีจำนวน 10,088 คน ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านงบกิจกรรมชมรมที่ถูกลดเงินสนับสนุนเนื่องจากมีจำนวนสมาชิกน้อยลง

 

รูปภาพ เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 

เสถียร ปุรณะวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า ตอนนี้การจัดสรรงบประมาณค่อนข้างจำกัด มีการจัดสรรให้ชมรม คืนให้กับสโมสรนิสิตและเอาไว้จัดงานของส่วนกลาง ทั้งหมดนี้อยู่ในงบประมาณ 200 บาทที่นิสิตทุกคนต้องชำระเป็นค่าบำรุงกิจกรรม ในส่วนของงบประมาณชมรม ทางกองกิจการให้สิทธิ์องค์การนิสิตกับสโมสรนิสิตเข้ามาดูแลช่วยกันจัดสรรงบและมีสภานิสิตเป็นผู้ตรวจสอบกลั่นกรอง ที่ผ่านมาการทำงานขององค์การนิสิตและสโมสรนิสิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

 

มนทกานต์ อินทร์พิทักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขานุการองค์การนิสิต ผู้ประสานงานและชี้แจ้งถึงงบประมาณกิจกรรมชมรม กล่าวว่า การพิจารณางบชมรมจะมีในวันสัมมนากองกิจหรือการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งงบประมาณกิจกรรมช่วงแรกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ร้อยละ 20 ของงบประมาณจะอยู่ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (กองคลัง) และนำร้อยละ 80 ที่เหลือมาคิดใหม่ให้เป็นร้อยละ 100 แล้วแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมกลางร้อยละ 60 และสโมสรนิสิตแต่ละคณะอีกร้อยละ 40

 

มนทการต์ กล่าวต่อว่า ในร้อยละ 60 จะถูกแบ่งไปยังสภานิสิต องค์การนิสิตและชมรม โดยในส่วนของชมรมจะต้องเขียนโครงการขึ้นมาเสนอองค์การนิสิตว่าต้องการงบประมาณเท่าไร ซึ่งงบประมาณที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการขอเบิกของแต่ละชมรม ทั้งนี้ การที่จำนวนนิสิตใหม่มีจำนวนน้อยลงก็ส่งผลกระทบถึงงบประมาณรวมไปด้วยเช่นกัน

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation