นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาข้องใจ ทำไมอาจารย์ไม่สามารถให้เอยกห้องได้ ด้านเลขานุการสาขาวิชาศิลปะการแสดงยัน ต้องวัดจากเกณฑ์และผลงาน

 

จากกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา โดนเรียกไปพิจารณาเกี่ยวกับการให้เกรดเอแก่นิสิตมากเกินไป ผู้สื่อข่าวลานมะพร้าวออนไลน์จึงทำการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตภายในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า มีนิสิตได้ยินอาจารย์ผู้สอนกล่าวในคาบเรียน เกี่ยวกับการให้เกรดเอที่จำกัดจำนวน

นายซี (นามสมมติ) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเคยได้รับมอบหมายให้ทำงานในรายวิชาหนึ่งของสาขาที่ตนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงก่อนเริ่มทำงานว่าไม่สามารถให้เกรดเอกับนิสิตทุกคน เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนต้องเป็นไปตามหลักสูตร หากมีนิสิตในชั้นเรียนได้รับเกรดเอมากเกินไปตัวอาจารย์ต้องเข้าชี้แจงรายละเอียดให้ห้องภาคทราบ และยังมีบางรายวิชาที่อาจารย์ชี้แจงว่าการให้เกรดในรายวิชานี้ต้องอิงตามเกณฑ์ ทำให้นิสิตบางส่วนคิดว่าในเมื่อตั้งใจเรียนและทำงานทุกอย่างแต่ทำไมเกรดที่ออกมาจึงไม่เป็นไปตามผลงานของตน

นางสาว บี (นามสมมุติ) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในวิชาเอกของตนจะมีการแจกแจงรายละเอียดการให้คะแนนและอาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงให้ทราบถึงเกณฑ์การให้คะแนนว่าไม่สามารถให้เกรดเอได้ทุกคนเนื่องจากการเรียนการสอนของคณะตนเป็นการฝึกปฏิบัติจึงไม่มีทางที่ศักยภาพของนิสิตแต่ละคนจะเท่ากัน 

อาจารย์เอ (นามสมมุติ) อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนเคยถูกเรียกพบเพื่อชี้แจงรายละเอียดถึงการให้คะแนนนิสิตเกินโควตาที่ภาควิชากำหนด เนื่องจากคะแนนของนิสิตในชั้นเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จึงต้องตัดเกรดตามจริง แต่ก็ต้องปรับคะแนนบางส่วนลงมาเพื่อให้เป็นไปตามที่ภาควิชากำหนด ตนคิดว่ามหาวิทยาลัยแทบทุกภาควิชาต้องมีเกณฑ์กำหนดเกรดของนิสิต เช่น  นิสิตที่ได้เกรดเอมีได้เพียง 10 - 15% ของชั้นเรียนเท่านั้น  

อาจารย์เอ กล่าวต่ออีกว่า การจำกัดเกรดมีขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยและภาควิชาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะไม่ถูกมองว่าเป็นการปล่อยเกรดมากจนเกินไป ส่วนตัวคิดว่าอาจารย์หลายท่านก็อยากให้เกรดเอแก่นิสิต แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีสัดส่วนคะแนนกำหนดไว้และยังมีหลักคุณภาพทางการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง

อาจารย์ดำรัส อ่อนเฉวียง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนจะมีการแจ้งก่อนเรียนเสมอว่า เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากประสิทธิภาพของผู้เรียน หากมีนิสิตที่ได้คะแนนสูงจำนวนมากก็จะขยับเกณฑ์เป็นอิงกลุ่มเพื่อให้นิสิตที่ได้เกรดเอมีจำนวนลดลง  แต่ถ้าคะแนนนิสิตในชั้นไม่สูงมากการให้เกรดจะใช้หลักการอิงเกณฑ์แทน แต่ตนยังไม่เคยเจอกรณีที่ได้เอทั้งกลุ่มเรียน หากนิสิตในชั้นเรียนได้เกรดเอทุกคนจะมีการตรวจสอบซึ่งเป็นกระบวนการของทางภาควิชาและมหาวิทยาลัย

อาจารย์คอลิด มิดำ เลขานุการสาขาวิชาศิลปะการแสดง (สาขาการแสดง,ละครชุมชน) คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึงวิธีให้คะแนนในการสอบภาคปฏิบัติว่ามีหลายวิธี เช่น บางสาขาวิชาจะมีคณะกรรมการทั้งภายนอกและภายในตรวจสอบถึงเกณฑ์การให้คะแนน ทางคณะจะใช้การแสดงผลงานแทนการสอบ โดยจะดูว่าผลงานตรงตามเกณฑ์ที่อาจารย์แต่ละท่านกำหนดไว้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ อาจารย์แต่ละท่านจะมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งการเข้าเรียน การสอบย่อย และการส่งงาน ในส่วนนี้ขึ้นอยู่พัฒนาการของตัวนิสิต ความมีระเบียบวินัยด้านการเรียน รวมถึงสร้างผลงานให้ดีขึ้น

อาจารย์คอลิด กล่าวต่อว่า คะแนนส่วนใหญ่ไม่อิงกลุ่ม เนื่องจากต้องมีการตั้งมาตรฐานว่าจะกำหนดคะแนนไว้เท่าไร ทางคณะมีการเรียนการสอนแบบทำงานผ่านโครงงาน มีการวางเป้าหมายว่าตัวนิสิตจะได้รับอะไร แล้วตัวโครงงานจะนำไปสู่การให้คะแนน

อาจารย์คอลิด กล่าวว่า วันพิจารณาเกรด หลังการสอบจะต้องส่งคะแนนสอบ ตามระเบียบคะแนนจะต้องผ่านกรรมการประจำหลักสูตร ส่งต่อไปให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาเกรด สุดท้ายจะส่งให้กองทะเบียนเพื่อออกเกรด หากมีความผิดพลาด อาจารย์รายวิชานั้นต้องทำเรื่องขอแก้เกรด ซึ่งถ้าผิดพลาดบ่อย จะส่งผลกับเงินเดือน ข้อกำหนดดังกล่าวทำให้อาจารย์ต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ และไม่ประมาท

“ในเรื่องการเรียนการสอนเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เกรดเอทุกคน คะแนนเป็นเรื่องของผลงานเพราะมีมาตรฐานให้เห็นยกเว้นมีเกณฑ์กว้าง ๆ เช่น นิสิตตั้งใจมาก ฝึกฝนอย่างหนัก ท้ายที่สุดต้องตัดสินจากตัวผลงานว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่” อาจารย์คอลิดกล่าว

© 2017 COCONEWS JR13