มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สถาบันภาษารับผิดชอบการจัดสอบ ด้านอาจารย์หัวหน้าภาคภาษาตะวันตกเร่งพัฒนาบุคลากร

 

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษซึ่งช่วยวางแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในทุกหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมาปรับใช้ เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา และจะบังคับใช้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

จากประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยบูรพาที่บังคับใช้ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตเป็นรายบุคคล ดังนี้ การสอบ English Proficiency Test สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework Of Reference For Languages (CEFR) หรือ Common European Framework Of Reference For Languages-Thailand (CEFR-TH) รวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม นักวิชาการศึกษางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษมาจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตให้ได้มาตรฐานขึ้น ซึ่งในการจัดสอบวัดระดับความรู้เป็นหน้าที่ของทางสถาบันภาษา

นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสอบตามทางมหาวิทยาลัยกำหนดไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจะจัดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง  ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อนิสิตเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 และครั้งที่สองจัดสอบก่อนสำเร็จการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการสอบของนิสิตระดับปริญญาตรีรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา กล่าวต่อว่า นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้ารับการสอบ สามารถตรวจดูได้ว่า ตนมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในระบบเองก็สามารถดูผลคะแนนได้ เพราะตอนนี้ทางสถาบันกำลังปรับปรุงระบบอยู่ สำหรับการเตรียมตัวในการเข้าสอบ สามารถตรวจดูระเบียบการและวิธีเตรียมตัวได้ประมาณต้นปีหน้า

ด้าน ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  กล่าวว่า  ภาควิชามีส่วนรับผิดชอบในเรื่องวิธีการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิธีการจัดการเรียนการสอน อย่างแรกคือให้อาจารย์มีการทำกิจกรรมที่ให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Active Learning) เพื่อช่วยให้นิสิตได้มีการ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนั้นในแต่ละกิจกรรม หรือในชั่วโมงเรียน มีการเพิ่มชั่วโมงการฝึกหัดของ นิสิตให้นิสิตมีประสิทธิภาพ 

ดร.สุชาดา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมหากมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบอาจารย์จะเพิ่มความเข้มข้นให้กับการเรียนการสอนมากขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม ในปี พ.ศ.2559 มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่และมีการปรับ เพิ่มชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาเพื่อช่วยให้นิสิตได้มีการฝึกฝนและมีโอกาสในการใช้ภาษามากขึ้นกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง

นางสาวรัชชนันท์ ห้วยใหญ่ นิสิตชั้นปีที่1 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบว่ามีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ ขณะนี้ตนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เป็นรายวิชาบังคับที่ต้องเรียนอยู่แล้ว ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

นางสาวนิรชา กรมสูงเนิน นิสิตชั้นปีที่1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า อาจารย์ภาษาอังกฤษที่ตนเรียนอยู่มีการแจ้งนโยบายนี้ให้ทราบ แต่ยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดมากนัก

© 2017 COCONEWS JR13