จำนวนนิสิตลด ส่งผลกระทบไปถึงรายได้มหาวิทยาลัยรองคณบดีรัฐศาสตร์ฯแจง เหตุปัญหาเกิดจากเงินไม่พอ การบริหารงานชุดเก่าแย่ หวังพึ่งชุดใหม่

 

จากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลการศึกษาพบว่าสถิติจำนวนนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559-2560 โดยจำแนกตามคณะพบว่า มี 3 คณะที่มีจำนวนนิสิตลดลงมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลดลง 954 คน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ลดลง 877 คน และ คณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ลดลง 389 คน จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบถึงเรื่องรายได้ของแต่ละคณะเป็นเหตุให้ต้องลดจำนวนอาจารย์พิเศษลงรวมไปถึงกิจกรรมบางอย่างต้องหยุดชะงักการปรับปรุงคณะ หรือต่อเติมอาคารยังไม่สามารถดำเนินการได้

ด้านผศ.ดร. โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า สาเหตุที่รายได้ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดของการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารชุดเก่าที่กำหนดนโยบายสาธารณะซึ่งสร้างความเสียหายโดยไม่วางแผนให้รอบคอบจึงส่งผลกระทบกับรายได้เนื่องจากการบริหารที่ผิดพลาด

ผศ.ดร. โอฬาร กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้ลดลงไม่ได้กระทบคุณภาพการศึกษาแต่กระทบการบริหารจัดการ อีกประการหนึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสำคัญกับการสร้างตึกมากจนเกินไป ควรวางแผนเรื่องการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วม เนื่องจากเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารชุดเก่าที่มองเห็นโครงสร้างแต่ไม่เห็นจิตวิญญาณของการศึกษาและรวมไปถึงการสร้างตึกเยอะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

“อนาคตอาจมีการขึ้นค่าเทอมเนื่องจากไม่ได้ขึ้นค่าเทอมมาหลายปีหากคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้น คิดว่าปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้จะหมดไปสัดส่วนจำนวนนิสิตกับอาจารย์จะเป็นไปในทางเดียวกันส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาตอนนี้ทำตามนโยบายใช้สัดส่วนตามที่สกอ.กำหนด และหารายได้จากแหล่งอื่นเข้ามาสนับสนุน เช่น การทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น”ผศ.ดร.โอฬาร กล่าว

ผศ.ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเผยว่า ผลกระทบหลักหลังจากที่จำนวนนิสิตลดลงคือรายได้ของคณะ ตามความเป็นจริง จำนวนเด็กที่อยากจะเข้ามาศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจำนวนมากแต่ที่ต้องจำกัดจำนวนเพราะต้องการคุมคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.

ผศ.ดร.บุญรอด กล่าวว่า ค่าเทอมและค่าหน่วยกิจของคณะค่อนข้างถูก แต่ค่าใช้จ่ายในคณะเพิ่มขึ้นและส่วนโครงการซ่อมแซมที่วางแผนดำเนินการต้องหยุดชะงักยังไม่สามารถดำเนินการทำทั้งหมดได้ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาออกนอกระบบ รัฐบาลสนับสนุนน้อยลง งบประมาณส่วนใหญ่มักใช้กับเงินเดือนอาจารย์และเจ้าหน้าที่บางส่วน แต่มหาวิทยาลัยต้องหารายได้เอง

ผศ.ดร.บุญรอด กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงจะมีรายได้น้อยลงแต่มาตรฐานวิชาการไม่ได้ลดลงตามไปด้วย จะลดส่วนที่มีความจำเป็นน้อยกว่าลงส่วนเรื่องแนวโน้มการขึ้นค่าเทอมของนิสิตคาดว่าจะเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยจะปรับเป็นขั้นบันไดอย่างไรก็ตามในอนาคตคงต้องมีการปรับขึ้นค่าเทอมเพื่อให้คณะอยู่รอดต่อไปได้

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่าสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจสำหรับการลดจำนวนนิสิตลง คือ คำนึงถึงคุณภาพของการศึกษา ส่วนผลที่ตามมาคือ ทางคณะจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพตามสัดส่วนให้เหมาะสมคณะการจัดการและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทั้ง 2 ด้าน มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ท้าทาย ด้านที่ดีคือ ควบคุมคุณภาพอาจารย์และมาตรฐานการเรียนการสอนได้ดีขึ้น ส่วนด้านที่ท้าทาย คือ การปรับตัวของคณะฯ โดยมี ในส่วนวิธีการพัฒนาทางคณะเริ่มจัดทำแผนดุลยภาพ เพื่อให้มีปริมาณนิสิตและอาจารย์ที่เหมาะสมไปอีก4-5ปีข้างหน้าและทางคณะจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้แสวงหาทุนจากภายนอกในด้านการทำวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะการจัดการและการท่องเที่ยวกำหนดแนวทางพัฒนาเรื่องรายได้และค่าใช้จ่าย โดยจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะคณะเล็งเห็นว่าต้องประหยัดค่าใช้จ่ายลง เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟ ความปลอดภัย การซ่อมบำรุง ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนิสิตและคณะฯ ยังคงเดิมทุกประการทั้งนี้ทางคณะเตรียมวางแผนเพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

© 2017 COCONEWS JR13