ตู้กดน้ำดื่มรอบมหาวิทยาลัยบูรพาเสี่ยงมีเชื้อโรคเนื่องจากกลิ่นและสีที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีนิสิตจำนวนมากที่กดน้ำเดิมจากตู้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

 

จากการสำรวจและทดสอบโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำของตู้กดน้ำรอบมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า น้ำเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองและสีส้ม สีเหลืองมีตะกอนขุ่น เมื่อทดลองเขย่ามีฟองอากาศขึ้น และสีแดงมีตะกอนเช่นกัน

โดยอันดับตู้กดที่มีน้ำสกปรกมากที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาคารสำนักงานอธิการบดี  อาคารคณะโลจิสติกส์  อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ตู้กดน้ำสาธารณะแหล่งรวมเชื้อโรค?

© 2017 COCONEWS JR13