หอพักสถานศึกษาย่านบริเวณรอบมหาวิทยาลัยบูรพา มีใบอนุญาตจดทะเบียนถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ตัวผู้เช่าอาศัยสามารถสังเกตได้เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของตนเอง

 

ประกาศจากพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรฐานของหอพักเพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพของหอพัก โดยประเภทของหอพักมี 2 ประเภทคือ หอพักชาย และหอพักหญิง และต้องมีใบอนุญาต

ลักษณะหอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพนิสิตที่พักอาศัย ทั้งนี้ตัวนิสิตที่จะประสงค์ต้องการเช่าหอพักที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนถูกต้อง สามารถสังเกตได้ด้วยตนเองได้วิธีดังนี้

-มีชื่อหอพักที่ชัดเจน
-หอพักแยกชายและหญิงชัดเจน
-หอพักหญิงจะต้องมีผู้ดูแลหอพักเป็นผู้หญิงเท่านั้น
-มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ยาม, กล้องวงจรปิด
-ผู้ประกอบการหอพักต้องจัดให้มีระเบียบประจำหอพักปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย

5 วิธีสังเกตลักษณะหอพัก ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

 

© 2017 COCONEWS JR13