มหาวิทยาลัยบูรพายันไม่จัดพื้นที่สูบบุหรี่สำหรับสิงห์นักสูบ แจงสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% พร้อมขอความร่วมมือทุกคณะช่วยกันกวดขันดูแล

 

จากกรณีที่พบนิสิตสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ห้ามสูบ เช่น บนอาคาร ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ อีกทั้งยังสร้างความรำคาญแก่คนรอบข้าง โดยทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรการเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายวีระศักดิ์ โฉมจังหวัด ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ราชการไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับสูบบุหรี่ได้ เพราะมีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า หน่วยราชการเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ สำหรับบางคนที่ยังสูบอยู่นั้นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนโดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้อนุญาตให้สูบแต่อย่างใด

นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า กองอาคารและสถานที่ไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ได้ทุกคณะ เนื่องจากต้องให้แต่ละคณะบริหารจัดการกันเอง แต่ถ้าเป็นพื้นที่ของทางกองอาคาร จะมีการติดป้ายระบุชัดเจนว่าพื้นที่นี้ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด

ด้านอาจารย์นนทชา คัยนันท์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวถึงการจัดการพื้นที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาว่า ทุกคณะ ควรดูแลเรื่องของการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่ถือเป็นการรบกวนและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรออกมาตรการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดพื้นที่สูบบุหรี่ หากละเลยไม่ใส่ใจ กฎหมายนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วต้องไม่สูบในบริเวณที่มีคนพลุกพล่านเพราะเป็นการรบกวนและเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อตัวคนสูบและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสุรัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การจัดสรรพื้นที่เพื่อการสูบบุหรี่นั้นขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าจะออกกฎเพื่อการควบคุมอย่างไร แต่จำเป็นต้องติดเครื่องหมายและสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ห้ามมีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่ อีกทั้งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในมหาวิทยาลัย ถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% โดย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 มีบทลงโทษดังนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และกำหนดให้เจ้าของสถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ มีโทษไม่เกิน 30,000 บาท

ป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายนพรุจ นพพลมงคล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ตนไม่เคยเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่บริเวณอาคารเรียนหรือรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เวลาสูบบุหรี่จะแอบสูบในพื้นที่ลับตาคน เนื่องจากกลัวไปรบกวนคนอื่น นอกจากนี้ อยากให้มีมาตรการจัดพื้นที่ให้เป็นเขตสูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยโดยแบ่งออกเป็นเฉพาะจุดและแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน

นายภานุวัฒน์ บุญทนาวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ป้ายห้ามสูบบริเวณคณะศิลปกรรมศาสตร์มีจำนวนน้อย ซึ่งตนจะสังเกตตลอดว่าบริเวณใดมีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นๆ นอกจากนี้ตนไม่เคยทราบว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ราชการห้ามสูบบุหรี่

นอกจากนี้ ทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ ได้ทำการสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการเรื่องพื้นที่สูบบุหรี่ โดยนายชินกฤต หล่อปิยานนท์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด ”เขตสูบบุหรี่” เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2556 ได้กำหนดให้สถานที่ที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัย เป็นเขตปลอดบุหรี่ และกำหนดจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ โดยมี 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 1. ไม่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก 2. ไม่ประเจิดประเจ้อ 3. ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 4. มีการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้เกิดแรงจูงใจในการลด ละ เลิกบุหรี่ นอกจากหลักเกณฑ์แล้ว สถานที่ตั้งของพื้นที่สูบบุหรี่จะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีผู้สูบหนาแน่นจากผลการสำรวจ โดยในปัจจุบัน ภายในพื้นที่มหิดลศาลายามี 6 จุด ได้แก่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิทยาลัยนานาชาติและโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลานจอดรถชั่วคราว 2 3 และ 4 ตามแผนที่

บริเวณกรอบสีแดงแสดงพื้นที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

นายชินกฤต กล่าวต่ออีกว่า พื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพบเห็นจะถ่ายรูปเก็บหลักฐานส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หากเป็นบุคคลภายนอก จะดำเนินการตามกฎหมาย ปรับตามอัตราตามกฎหมายที่กำหนด

 

© 2017 COCONEWS JR13