ชมรมกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ประสบปัญหาสมาชิกเข้าร่วมชมรมลดลง ประธานชมรมชี้ เกิดจากการส่งเสริมงบกิจกรรมน้อย อีกทั้งนิสิตให้ความสนใจกีฬาน้อยลง

 

จากกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพาไม่บังคับการเก็บชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต ส่งผลให้ยอดนิสิตในแต่ละชมรมลดลงจากเดิม ทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์จึงทำการสอบถามไปยังแต่ละชมรมและพบว่าสมาชิกชมรมกีฬามีจำนวนน้อยลงจากปีก่อน

นายภูริเดช ทองเพชร นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนสมัครเข้าชมรมรักบี้ก่อนจะมีการเลือกชมรมของนิสิตปี 1 เหตุเพราะ ชอบและเล่นกีฬานี้มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม ตนคิดว่าที่นิสิตปี 1 หลายคนไม่เข้าร่วมชมรมอาจเป็นเพราะทางมหาวิทยาลัยไม่มีการบังคับให้นิสิตต้องทำกิจกรรม นิสิตจึงไม่เห็นถึงความจำเป็นในการสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ

นายจิรัฎฐ์ ยอดขำใบ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานชมรมรักบี้ กล่าวว่า ในปีนี้ชมรมรักบี้มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน ซึ่งลดลงเป็นจำนวนมากจากปีที่ผ่านมา สมาชิกในชมรมส่วนใหญ่เป็นนักกีฬารักบี้มาตั้งแต่ต้น มีส่วนน้อยที่เป็นนิสิตทั่วไป ส่วนสาเหตุที่จำนวนสมาชิกในชมรมลดลงนั้น เป็นเพราะมหาวิทยาลัยบูรพารับนิสิตใหม่ในโครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาน้อยลง รวมไปถึงทางมหาวิทยาลัยมีงบประมาณให้แค่บางส่วนในการจัดกิจกรรม ทำให้ชมรมต่างๆต้องเก็บเงินจากสมาชิกเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

นายอนุพล วิทยศักดิ์พันธ์ นายกองค์การนิสิต กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณนั้น แต่ละชมรมจะได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับงบประมาณและจำนวนโครงการของชมรมนั้น โดยจะพิจารณาจากโครงการที่เกี่ยวกับการอบรม สอนทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา หรือเป็นโครงการที่ทำให้นิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านกีฬา มากกว่าการพิจารณาจากการซื้ออุปกรณ์และการจัดแข่งขัน ซึ่งข้อนี้จะไม่สามารถของบเพิ่มได้ เนื่องจากจำนวนนิสิตลดลง จาก 10,000 คน โดยประมาณ เหลือ 6,500 คน ส่งผลให้รายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งค่าบำรุงกิจกรรมและค่าบำรุงกีฬาลดลงไปเป็นจำนวนมาก

นายจาตุรนต์ นาดี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานชมรมเซปักตะกร้อ กล่าวว่า สมาชิกชมรมเซปักตะกร้อชายและหญิงมีจำนวน 20 คน  มีสมาชิกเข้ามาใหม่เพียง 2 คน โดยสมาชิกทุกคนเป็นนักกีฬามาตั้งแต่แรกแล้ว และคิดว่าสาเหตุที่สมาชิกชมรมลดลงเพราะ เซปักตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยได้รับนิยม และคนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นกีฬาที่เล่นยาก

นายจิรายุ ละดาวัลย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานชมรมกีฬาเรือพาย กล่าวว่า สมาชิกชมรมลดลงจากปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีสมาชิก 30 คน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการวัดผลงานการแข่งขัน ถ้าผลงานของใครไม่ผ่านก็จะไม่ได้ลงแข่ง จึงทำให้นิสิตไม่ค่อยสนใจมาเข้าร่วมชมรมมากนัก

นางสาวณัฐณิชา เดชะธนานนต์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานชมรมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า สมาชิกชมรมบาสเกตบอลในปีการศึกษาปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยสมาชิกในชมรมจะมีทั้งนิสิตทั่วไปและนักกีฬา ตนคิดว่าที่สมาชิกชมรมเพิ่มขึ้นเพราะกีฬาบาสเกตบอลมีผู้คนสนใจเยอะ และสมัยนี้ การถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลสามารถหาดูได้ง่าย ทำให้มีผู้ที่ชื่นชอบการแข่งขันบาสเกตบอลมากขึ้นและให้ความสนใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้

© 2017 COCONEWS JR13