มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมก่อตั้ง โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (Science Park)  เพื่อส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นักวิชาการ ชี้ นิสิตได้ประโยชน์เชิงธุรกิจ สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

 

จากการที่มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (Science Park) เนื่องจากภาคตะวันออกนั้นเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กมากกว่า 48,986 โรงงาน ซึ่งมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 4,333,146 ล้านบาท ในการจัดตั้งครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐบาล เพื่อส่งออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ทุนการสนับสนุนนั้นมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นกำลังหลักของภาคตะวันออกซึ่งในปัจจุบันนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โดยสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การวิจัย และมีการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัยบูรพา กับผู้ประกอบการเอกชนที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาเองได้ แต่พร้อมที่จะลงทุนร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตรงกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันคือ ไทยแลนด์ 4.0  การขายสินค้าและนวัตกรรม

 

ภก.ผศ.ดร.กัมปนาท กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนประโยชน์ที่ทางนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้จากการก่อตั้ง โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก คือ นิสิตชั้นปีสูง ๆ ที่เรียนวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ สามารถทดลองทำงานได้จริง และฝึกให้นิสิตเป็นคนที่มีไอเดียในการทำธุรกิจ หากเรียนจบก็สามารถมาตั้งต้นวิจัยเชิงธุรกิจกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯได้                         

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก กล่าวว่า โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าให้เป็นรูปธรรม และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยข้อดีคือจะตอบโจทย์การทำธุรกิจหรือภาคเอกชน โดยมหาวิทยาลัยควรจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องนี้กับบุคคลภายนอก เพื่อที่จะให้รู้ว่าอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้วิจัยและผู้ประกอบการให้ได้ทำงานร่วมกัน ส่วนของอาจารย์ก็จะพัฒนาความสามารถเพิ่มมากขึ้น

 

โสภาพรรณ บุญมา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การที่มหาวิทยาลัยบูรพามีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกนั้น ทางมหาวิทยาลัยบูรพานั้นจะได้ประโยชน์ และมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงจะได้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิจัยมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านข้อเสียอาจมีปัญหาด้านเงินทุนที่อาจไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation